Özel Sekreter ve Randevu: (0212) 219 84 84 / (0530) 326 06 96
       

Tiroid Kanseri   

Video'yu izlemek için tıklayınız. Foruma gitmek için tıklayınız.
İlgili Videolar
Tiroid bezinin görevi nedir?
Tiroid bezi, boynun ortasında ve soluk borusunun (trakea) önünde ve gırtlağın hemen altında yer alan ‘’kelebek veya gözlük şeklinde’’ sağ ve sol lob olmak üzere iki gözden ve ortasında birleştiren parçadan (istmus) oluşan bir organdır. Normal durumda tiroid bezi görülmez ve ancak tiroid bezinin büyümesi yani guatr durumunda görülebilir. Tiroid bezinin görevi; foliküler hücrelerden, tiroksin (T4) ve tri-iyodotironin (T3) adı verilen tiroid hormonlarını üretmektir. Tiroid hormonları vücudun ‘’bazal metabolizmasını’’ yani hareket yeteneğini, enerjisini, gücünü ve kuvvetini ayarlamaktır. Vücutta birçok hücrenin normal işlevlerini devam ettirebilmeleri için tiroksin (T4) and tri-iyodotironin (T3) hormonlarına gereksinimi vardır. Tiroid bezinin C hücrelerinden ayrıca kalsitonin adı verilen ve vücutta kalsiyum dengesini sağlayan bir hormon daha üretilir. Tiroid bezinin dört bir tarafında mercimek büyüklüğünde paratiroid bezi yer alır ki, bu bez kalsiyum dengesinde önemli olan ’’parat hormon’’ salgılar.

Tiroid kanseri nedir?
Tiroid bezinin habis veya kötü huylu tümörlerine ‘’tiroid kanseri’’ adı verilir. Hormon salgılayan (endokrin) bezlerin en sık rastlanılan kanseridir. Kanser adı her ne kadar ürkütücü gelse de tedavileri çoğu zaman mükemmele yakındır. Tiroid kanserlerinin çoğu sadece ameliyat ile tedavi edilebilirler.

Tiroid kanseri görülme sıklığı nedir?
Tiroid nodülleri nüfusun yaklaşık % 10-30’unda görülür, ancak bunların sadece % 10-15’i kansere dönüşür. Amerikan Kanser Cemiyeti’nin 2007 yılı istatistiklerine göre, tiroid kanserleri hormonal sistem kanserlerinin % 94’ünü ve hormonal sistem kanserlerine bağlı ölümlerin % 66’sını oluşturmaktadırlar. ABD’de tiroid kanseri sıklığının, 1997-2009 yılları arasında % 6.6 oranında arttığı belirlenmiştir. Avrupa’da tiroid kanseri görülme sıklığı ise bir milyon kişide 40 oranındadır.

Tiroid kanseri belirtileri nelerdir?
 • Belirti yok: Tiroid kanserlerinin büyük bir bölümü belirti vermez ve tesadüfen tarama amaçlı veya başka bir nedenle yapılan bir ultrasonografi tetkiki sırasında anlaşılırlar.
 • Boyunda şişlik: lenf bezleri de şişebilir
 • Nefes alma zorluğu
 • Yutma güçlüğü
 • Seste kabalaşma
 • Ses kısıklığı
 • Boyunda ve çenede ağrı
Tiroid kanseri için risk faktörleri nelerdir?
 • Radyasyon ve ışın tedavisi (radyoterapi): Boyun bölgesine geçmişte ışın tedavisi (radyoterapi) uygulanması ciddi risk oluşturur. 1920 ile 1950 yılları arasında bademcik sorunları ve yüzde olan sivilceler için yoğun şekilde çocuklara ışın tedavisi (radyoterapi) uygulanmış ve ileriki yıllarda bu hastalarda tiroid kanseri geliştiği gözlenmiştir. Bu nedenle geçmişte herhangi bir nedenle boyun bölgesine ışın tedavisi (radyoterapi) uygulanan hastalar risk altındadır. 1986 yılında gerçekleşen Çernobil kazası gibi nükleer sızıntı durumlarında (potasyum iyodür alınması tiroid organının radyoaktif iyotu (I-131) tutmasını engelleyeceğinden kanser oluşumuna zemin hazırlar. O dönemde ülkemizin Çernobil’e yakın olan bölgelerinde de kanser sıklığının arttığı bilinen bir gerçektir.
 • Ailede medüller tiroid kanseri: bu ailelerde RET geninde bir bozukluk vardır. Aile bireylerinde medüller tiroid kanseri öyküsü varsa, aile fertlerinin bu konuda taranması gerekir.
 • Guatr ve bağırsak polibi: Ailede guatr öyküsü olan ve kalın bağırsak (kolon) polipleri olan kişilerin özellikle papiller tiroid kanseri açısından risk grubunda olduğu bilinmektedir.
  Kendisinde guatr olan hastalar tiroid kanseri açısından risk grubundadır.
 • Yaş: 45 yaş üzerindeki kişilerde görülür. Anaplastik tiroid kanseri olgularının büyük bölümü 60 yaşın üzerindedir.
 • Cinsiyet: kadınlarda erkeklere oranla üç kat daha fazla görülür.
 • Obezite: Birçok kanser türünde olduğu gibi, obezite tiroid kanseri sıklığını da arttırır.
 • İyot: iyot kabuklu deniz ürünleri ve iyotlu tuzda bulunur. İyot eksikliği olan kişilerde özellikle foliküler tipte tiroid kanserine karşı eğilim artar. Buna karşın diyette iyot fazlalığı olan kişilerde ise papiller tipte tiroid kanserine karşı eğilim arttığı bilinmektedir.
 • Etken yok: Hastaların büyük bölümünde kanser etkeni belli değildir. Risk faktörü olan kişilerde mutlak tiroid kanseri gelişeceği düşünülmemelidir, risk faktörü olan birçok kişide tiroid kanseri gelişmediği de bilinen bir gerçektir. Bu nedenle önemli olan düzenli olarak kontrol ve takip yaptırmaktır.
Tiroid kanseri tanısı nasıl konulur?
 • Doktor muayenesi: elle muayenede hem tiroid bezi, hem de boyun bölgesindeki lenf bezleri muayene edilir.
 • Kan tetkiki: TSH değeri düşük veya yüksek bulunabilir, tiroid bezinin çalışması hakkında bilgi verir. Kalsitonin yüksekliği ise medüller tipte tiroid kanseri için tanı koydurucu olabilir.
 • Ultrasonografi: elle hissedilemeyen sıvı veya katı tiroid nodüllerini gösterir. Sıvı olan nodüllere ‘’kist’’ adı verilir ve kanser riski taşımazlar, ancak katı nodüller ‘’solid’’ adını alır ve kanser riski taşıyabilirler.
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRG): boyun bölgesine MRG yapılır.
 • Sintigrafi: hastaya radyoaktif bir maddenin içirilmesi sonrasında yapılan bir tetkiktir. Tiroid dokusuna oranla radyoaktif maddeyi daha fazla tutan nodüllere sıcak ve daha az tutan nodüllere ise soğuk nodül adı verilir. Soğuk nodüller kanser riski taşırlar.
 • Biyopsi: hastadan ultrason eşliğinde bir iğne biyopsisi alınabilir veya daha ender olarak cerrahi yöntemle nodül üzerinden biyopsi alınabilir. Daha seyrek olarak cerrahi yöntemle nodül çıkartılıp biyopsi yapılabilir.
 • Ameliyat: tiroid nodülü veya nodüllü guatr nedeni ile ameliyat edilen hastaların, tiroid bezlerinin ameliyat sonrasındaki patolojik incelemesinde yaklaşık olarak % 10 oranında tiroid kanseri belirlenmektedir. Tiroid nodülü çapının büyüklüğü ile orantılı olarak tiroid kanseri riskinin arttığı bilinmektedir. Bu hastalarda tiroid bezinin sadece bir kısmı alınmış (lobektomi veya bilateral subtotal tiroidektomi) ise geri kalan dokuyu almak için ikinci bir ameliyat gerekebilir ve bu işleme de ‘’tamamlayıcı tiroidektomi girişimi’’ adı verilir.
Tiroid kanseri türleri nelerdir?

1. Papiller tiroid kanseri:
 • En sık rastlanılan tip olup, tiroid kanserlerinin % 70-80’ini oluştururlar.
 • Her yaşta görülebilir.
 • Ortalama her 1,000 kişide birinde görülür.
 • Lenf bezlerine çok yavaş bir şekilde yayılım gösterir.
 • Hastaların tamamına yakını tedavi ile şifaya ulaşır.
2. Foliküler tiroid kanseri:
 • Tiroid kanserlerinin % 10-15’ini oluştururlar.
 • İleri yaş grubundaki hastalarda görülür.
 • Önce boyun lenf bezlerine yayılma gösterirler.
 • Papiller tiroid kanserinden farklı olarak damarlar yolu ile akciğerler ve kemiklere sıçrama (metastaz) yapabilirler.
 • Zamanında tanı konulursa, hastaların büyük bölümü tedavi ile şifaya ulaşır.
3. Medüller tiroid kanseri:
 • Tiroid kanserlerinin % 3-5’ini oluştururlar.
 • Tiroid’in C hücrelerinden kaynaklandığı için kalsitonin tetkiki çok yüksek düzeylerde bulunabilir.
 • Ailesel özelliği vardır, diğer bazı hormonal sorunlarla birlikte görülür ve yavaş seyirlidir. Ailevi olan medüller tiroid kanserleri, multipl endokrin neoplazi (MEN) adı verilen ve diğer hormonal tümörleri de beraberinde bulunduran bir hastalık topluluğu şeklinde görülür.
 • Kanda gen testi (RET proto-onkogeni) ile tanısı konulabilen tek tiroid kanseridir.
 • Zamanında tanı konulması durumunda, sonuçlar iyidir.
  4. Anaplastik tiroid kanseri:
 • Tiroid kanserlerinin % 2-5’ini oluştururlar.
 • 60-70 yaş grubunda görülürler.
 • Tedaviye en az yanıt veren ve en saldırgan tiroid kanseri türüdür.
 • Sonuçları yüz güldürücü değildir.
5. Diğer tümörler: tiroid bezinden kaynaklanan ender tümörler ise lenfoma, sarkom ve karsino-sarkom’dur.

Tiroid kanseri evrelendirmesi hangi tetkik yöntemleri kullanılır?
 • Ultrasonografi
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
 • Akciğer röntgeni
 • Tüm vücut sintigrafisi
Tiroid kanserinin evrelendirmesi nasıl yapılır?
 • T1: tümör 2 cm ve altında çaptadır
 • T2: tümör 2-4 cm çaptadır
 • T3: tümör 4 cm’den büyük çaptadır
 • T4: tümör tiroid kapsülünün dışına taşmıştır, tüm anaplastik karsinomlar bu grupta olarak kabul edilir.

 • N0: lenf bezi metastazı yok
 • N1: lenf bezi metastazı var
Evre 1 ile 4 arasında evrelendirme yapılır, birinci evre başlangıç aşamasında ve dördüncü evre ise tümörün yayılmış olduğu anlamına gelir.

Tiroid kanserinin tedavisi nasıl gerçekleştirilir?
Tiroid kanserinin tedavisi; kanserin türüne, nodülün büyüklüğüne, hastanın yaşına ve kanserin yayılıma göre düzenlenir. Tedaviyi sıklıkla Genel Cerrahi Uzmanı, İç Hastalıkları veya Endokrinoloji Uzmanı ve bazen Onkolog ile birlikte düzenlerler.

1. Cerrahi tedavi:
Her tiroid kanserinde ameliyat ile tiroid bezinin tamamının lenf bezleri ile birlikte çıkartılması yani total tiroidektomi ve boyun lenf disseksiyonu ameliyatı zorunludur. Duclos ve ark. ile Ericsson’un çalışmalarında, cerrahın tiroid cerrahisi konusundaki deneyimi üzerinde durmuşlar ve bu tür ameliyatları 35-50 yaş grubunda ve en az 10 yıllık cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirilmesinin avantajını vurgulamışlardır. Huscher ve ark. 1997 yılında koltuk altından girilerek endoskopik yöntemle ilk tiroid ameliyatı gerçekleştirmişler, ancak bu yöntem sonradan fazla yaygınlaşmamıştır.

2. Radyoaktif iyot (atom) tedavisi:
 • Tiroid kanseri dokusu büyükse ve lenf bezlerinde tutulum varsa, ameliyat sonrasında radyoaktif iyot (I131) tedavisi gerekebilir.
 • Ameliyat sonrasında doktorunuz sizde öncelikle hipotiroidi gelişmesini ve böylelikle tiroid stimulan hormon (TSH) düzeyinizin yükselmesini bekleyecektir. Normalde tiroid kanseri hücreleri iyotu çok az tutarlar ve yüksek TSH seviyesi ile bu hücrelerin iyot tutma oranı ve radyoaktif iyot (atom) tedavisi’nin etkinliği artacaktır.
 • Daha sonra tiroid hormonu (T3) tedavisine başlanır.
 • Akciğere sıçrama (metastaz) yapmış tiroid kanserlerinde bile etkilidir.
Anaplastik tiroid kanseri hastalarında hastanın durumuna göre ameliyat sonrasında radyoterapi ve kemoterapi seçenekleri uygulanabilir.

3. Tiroid kanseri için yeni tedaviler
Son yıllarda tiroid kanseri tedavisinde EGFR, VEGFR, mTOR ve MEK inhibitörü olarak hareket eden bazı tirozin kinaz enzimi inhibitörleri kullanılmaktadır. Gefinitib, Aksitinib, Motesanib, Vandetanib, Sorafenib, Sunitinib, İmatinib, Pazopanib, XL184, PLX 4032, setuksimab, irinotekan ve Combretastatin A (CA4P) kullanılmaktadır.

Tiroid kanserinin takibi nasıl gerçekleştirilir?
 • Kan tetkiki: Tiroglobülin değerinin yüksek olması tiroid kanserinin nüks ettiğine işaret eder. T4, TSH ve tiroglobülin takibi yapılır. Mazzaferri ve Jhiang’ın çalışmasında 1.077 papiller tiroid kanseri olgusu izlenmiş ve 5 yıldan sonra % 40 ve 10 yıldan sonra % 20 oranında nüks görüldüğü belirlenmiştir.
 • Ultrasonografi
 • Manyetik rezonans görüntüleme
 • Sintigrafi
 • PET/CT
Tiroid kanserinin seyri nasıldır?
 • Tiroid kanseri seyri genellikle gayet iyidir.
 • Genç hastalarda seyir 40 yaşın üzerindeki hastalara göre daha iyidir.
 • Tiroid bezinin sadece içinde sınırlı kalan papiller tipte tiroid kanseri olgularında 25 yıl içinde 100 hastadan sadece biri kaybedilmektedir.
 • 40 yaş üzerindeki hastalarda ve 4 cm’in üzerindeki tiroid kanserlerinde seyir daha kötüdür.
 • 10 yıllık sağ kalım papiller tiroid kanseri için % 93, papiller kanser için % 85, medüller kanser için % 75 ve anaplastik kanser için % 15’dir.
Tablo 1. Tiroid kanseri risk sınıflandırılması (Amerikan Tiroid Derneği)
Düşük risk grubu Orta risk grubu Yüksek risk grubu
Saldırgan (agresiv) tümör yok Saldırgan (agresiv) tümör var  
Tümör tarafından damar (vasküler) tutulum yok Tümör tarafından damar (vasküler) tutulumu var Tümörü tamamı ameliyatta çıkartılamamış
Tümör tiroid bezi dışına taşmamış Tümör tiroid bezi dışına taşmış ve lenf bezlerinde tutulum var Tümör tiroid bezi dışına taşmış
Tümör diğer organlara sıçramamış (metastaz yok) Tümör diğer organlara sıçramamış (metastaz yok) Tümör diğer organlara sıçramış (metastaz var)
Sintigrafide iyot tutulumu yok Sintigrafide iyot tutulumu var  

Tiroid kanseri için Pacini ve ark. tarafından belirlenen Avrupa risk kriterleri ile değerlendirme ve Tuttle ve ark. 588 olgudan oluşan çalışmasında ise Amerikan Tiroid Derneği’ne ait risk kriterleri ele alınmıştır. Tuttle ve ark. çalışmasında 7 yıllık takip sonucunda, düşük risk grubunda % 3, orta risk grubunda % 21 ve yüksek risk grubunda % 68 nüks oranı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, tiroid kanserinin patolojik tipine göre sonuçlar değişmektedir. Bu durum Tablo 2’de ele alınmıştır.Tiroid kanseri için Pacini ve ark. tarafından belirlenen Avrupa risk kriterleri ile değerlendirme ve Tuttle ve ark. 588 olgudan oluşan çalışmasında ise Amerikan Tiroid Derneği’ne ait risk kriterleri ele alınmıştır. Tuttle ve ark. çalışmasında 7 yıllık takip sonucunda, düşük risk grubunda % 3, orta risk grubunda % 21 ve yüksek risk grubunda % 68 nüks oranı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, tiroid kanserinin patolojik tipine göre sonuçlar değişmektedir. Bu durum Tablo 2’de ele alınmıştır.

Tablo 2. Tiroid kanser türlerine göre sonuçlar
  Papiller Foliküler Medüller Anaplastik
Yaş aralığı 10-60 25-70 10-60 60’dan fazla
Görülme oranı % 80 10-15 5-10 5'den az
5 yıl sağ kalım (metastaz yok) 96-100 79-100 78-100 9
5 yıl sağ kalım (metastaz var) 45 47 24 5'den az
10 yıl sağ kalım (metastaz yok) 90-95 85 75 5'den az
10 yıl sağ kalım (metastaz var) 5-10 10'dan az 5'den az 0Anahtar Kelimeler: tiroid kanseri, papiller tiroid kanseri, medüller tiroid kanseri, foliküler tiroid kanseri, radyoaktif iyot tedavisi, I131, anaplastik tiroid kanseri, tiroglobülin, atom tedavisi, total tiroidektomi, boyun lenf disseksiyonu, radyoaktif iyot tedavisi, Çernobil kazası, nükleer sızıntı, potasyum iyodür, iğne biopsisi, RET proto-onkogeni, tiroid stimulan hormon, T3, TSH

Kaynaklar
1. Kısaoğlu A, Özoğul B, Akçay MN ve ark. Diferansiye tiroid kanserlerinde tamamlayıcı tiroidektomi: Ne zaman yapılmalı? Ulusal Cer Derg 2014; 30: 18-21.
2. Dralle H, Musholt TJ, Schabram J, et al. German Association of Endocrine Surgeons practice guideline for the surgical management of malignant thyroid tumors. Langenbeck's Archives of Surgery 2013; 398: 347-375.
3. Denaro N, Nigro CL, Russi EG, et al. The role of chemotherapy and latest emerging target therapies in anaplastic thyroid cancer. Onco Targets Ther 2013; 9: 1231-1241.
4. Erşen A, Durak MG, Canda T, et al. Warthin-like papillary carcinoma of the thyroid: a case series and review of the literature. Turk Patoloji Derg 2013; 29 (2): 150-155.
5. Lee JI, Chung YJ, Lee SY. Papillary thyroid carcinoma recurring as squamous cell carcinoma 10 years after total thyroidectomy: lessons from rapidly progressive papillary thyroid carcinoma. Intern Med 2013; 52 (14): 1593-1597.
6. Xing M, Haugen BR, Schlumberger M. Progress in molecular-based management of differentiated thyroid cancer. Lancet 2013; 381 (9871): 1058-1069.
7. Xing M. Molecular pathogenesis and mechanisms of thyroid cancer. Nat Rev Cancer 2013; 13 (3): 184-199.
8. Choi YM, Kim TY, Song DE, et al. Papillary thyroid carcinoma arising from a thyroglossal duct cyst: a single institution experience. Endocr J 2013; 60 (5): 665-670.
9. Chau NG, Haddad RI. Vandetanib for the treatment of medullary thyroid cancer. Clin Cancer Res 2013; 19 (3): 524-529.
10. Rossi ED, Schmitt F. Pre-analytic steps for molecular testing on thyroid fine-needle aspirations: The goal of good results. Cytojournal 2013 Nov 28;10:24. eCollection 2013.
11. Venkat R, Guerrero MA. Recent advances in the surgical treatment of differentiated thyroid cancer: a comprehensive review. Scientific World Journal 2013; 2013: 425136. doi: 10.1155/2013/425136. Epub 2013 Jan 8.
12. Pak K, Kim SJ, Kim IJ, et al. The role of 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography in differentiated thyroid cancer before surgery. Endocr Relat Cancer 2013 Jul 4;20(4):R203-13. doi: 10.1530/ERC-13-0088.
13. Rossing M. Classification of follicular cell-derived thyroid cancer by global RNA profiling. J Mol Endocrinol 2013 Mar 18; 50 (2): R39-51. doi: 10.1530/JME-12-0170.
14. Durante C, Costante G, Filetti S. Differentiated thyroid carcinoma: defining new paradigms for postoperative management. Endocr Relat Cancer 2013 Jun 24;20(4):R141-54. doi: 10.1530/ERC-13-0066.
15. De Pergola G, Silvestris F. Obesity as a major risk factor for cancer. J Obes 2013; 2013:291546. doi: 10.1155/2013/291546.
16. Kapiteijn E, Schneider TC, Morreau H, Gelderblom H, et al. New treatment modalities in advanced thyroid cancer. Annals of Oncology 2012; 23: 10-18.
17. Cooper DS, Biondi B. Subclinical thyroid disease. Lancet 2012; 379: 1142-1154.
18. Hartl DM, Leboulleux S, Al Ghuzlan A, et al. Optimization of staging of the neck with prophylactic central and lateral neck dissection for papillary thyroid carcinoma. Ann Surg 2012; 255: 777-783.
19. Anastasilakis AD, Polyzos SA, Makras P, et al. Papillary thyroid microcarcinoma presenting as lymph node metastasis--a diagnostic challenge: case report and systematic review of literature. Hormones (Athens) 2012; 11 (4): 419-427.
20. Yang Y, Gu X, Wang X, et al. Endoscopic thyroidectomy for differentiated thyroid cancer. Scientific World Journal 2012; 2012: 456807. doi: 10.1100/2012/456807.
21. Duclos A, Peix JL, et al, CATHY Study Group. Influence of experience on performance of individual surgeons in thyroid surgery: prospective cross sectional multicentre study. BMJ 2012 Jan 10;344:d8041. doi: 10.1136/bmj.d8041.
22. Nagaiah G, Hossain A, Mooney CJ, et al. Anaplastic thyroid cancer: a review of epidemiology, pathogenesis, and treatment. J Oncol 2011; 2011:542358.
23. Tuttle RM, Tala H, Shah J, et al. Estimating risk of recurrence in differentiated thyroid cancer after total thyroidectomy and radioactive iodine remnant ablation: using response to therapy variables to modify the initial risk estimates predicted by the new American Thyroid Association staging system. Thyroid 2010; 20: 1341-1349.
24. Nikiforova MN, Nikiforov YE. Molecular diagnostics and predictors in thyroid cancer. Thyroid 2009; 19 (12): 1351-1361.
25. Jeannon JP, Orabi AA, Bruch GA, et al. Diagnosis of recurrent laryngeal nerve palsy after thyroidectomy: a systematic review. Int J Clin Pract 2009; 63: 624-629.
26. Cooper DS, Doherty GM, Haugen BR, et al. Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid 2009; 19 1167-1214.
27. Hall SF, Walker H, Siemens R et al. Increasing detection and increasing incidence in thyroid cancer. World J Surg 2009; 33: 2567-2571.
28. Smallridge RC, Marlow LA, Copland JA. Anaplastic thyroid cancer: molecular pathogenesis and emerging therapies. Endocr Relat Cancer 2009; 16 (1): 17-44.
29. Duclos A, Touzet S, Soardo P, et al. Quality monitoring in thyroid surgery using the Shewhart control chart. Brit J Surg 2009; 96: 171-174.
30. Orlov S, Orlov D, Shaytzag M, et al. Influence of age and primary tumor size on the risk for residual/recurrent well-differentiated thyroid carcinoma. Head & Neck 2009; 31: 782-788.
31. Ericsson KA. Deliberate practice and acquisition of expert performance: a general overview. Acad Emerg Med 2008; 15: 988-994.
32. Wang Y, Tsang R, Asa S, Dickson B, et al. Clinical outcome of anaplastic thyroid carcinoma treated with radiotherapy of once- and twice-daily fractionation regimens. Cancer 2006; 107 (8): 1786-1792.
33. Pacini F, Schlumberger M, Dralle H, et al. European consensus for the management of patients with differentiated thyroid carcinoma of the follicular epithelium. European Journal of Endocrinology 2006; 154: 787-803.
34. Davies L, Welch HG. Increasing incidence of thyroid cancer in the United States, 1973–2002. Journal of the American Medical Association 2006; 295: 2164-2167.
35. Bachelot A, Leboulleux S, Baudin E, et al. Neck recurrence from thyroid carcinoma: serum thyroglobulin and high-dose total body scan are not reliable criteria for cure after radioiodine treatment. Clinical Endocrinol (Oxf) 2005; 62: 376-379.
36. De Crevoisier R, Baudin E, Bachelot A, et al. Combined treatment of anaplastic thyroid carcinoma with surgery, chemotherapy, and hyper- fractionated accelerated external radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004; 60 (4): 1137-1143.
37. D'Avanzo A, Treseler P, Ituarte PH, et al. Follicular thyroid carcinoma: histology and prognosis. Cancer 2004; 100: 1123-1129.
38. Baudin E, Do Cao C, Cailleux AF, et al. Positive predictive value of serum thyroglobulin levels, measured during the first year of follow-up after thyroid hormone withdrawal, in thyroid cancer patients. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88: 1107-1111.
39. Arturi F, Russo D, Giuffrida D, et al. Sodium–iodide symporter (NIS) gene expression in lymph-node metastases of papillary thyroid carcinomas. Eur J Endocrinol 2000; 143: 623–627.
40. Cooper DS, Specker B, Ho M, et al. Thyrotropin suppression and disease progression in patients with differentiated thyroid cancer: results from the National Thyroid Cancer Treatment Cooperative Registry. Thyroid 1998; 8: 737-744.
41. Brierley JD, Panzarella T, Tsang RW, et al. A comparison of different staging systems predictability of patient outcome. Thyroid carcinoma as an example. Cancer 1997; 79: 2414–2423.
42. Huscher CS, Chiodini S, Napolitano C , et al. Endoscopic right thyroid lobectomy. Surg Endos 1997; 11: 877.
43. Mazzaferri EL, Jhiang SM. Long-term impact of initial surgical and medical therapy on papillary and follicular thyroid cancer. Am J Med 1994; 97: 418-428.
44. Hay ID, Klee GG. Thyroid cancer diagnosis and management. Clin Lab Med 1993; 13: 725-734.
45. www.genelcerrah.com
46. www.kanserbilgileri.net
47. www.kansercerrahisi.com
48. www.cancer.gov
49. www.cancer.org
50. www.medicinenet.com
51. www.mayoclinic.com
52. www.oncologychannel.com
53. www.emedicine.medscape.com

Foruma gitmek için tıklayınız. Geri

Uzmanlık Alanları:
Genel Cerrahi
Kolorektal Cerrahi
Laparoskopik Cerrahi
Kanser Cerrahisi
Robotik Cerrahi
Endoskopi
Meme Hastalıkları