Özel Sekreter ve Randevu: (0212) 219 84 84 / (0530) 326 06 96
       

Safra Kesesi Polipleri   

Video'yu izlemek için tıklayınız. Foruma gitmek için tıklayınız.
İlgili Videolar
Safra kesesinde polibi ne anlama gelir?
Safra kesesi polipleri, safra kesesinin iyi huylu tümörleridir.

Safra kesesinde polip görülme sıklığı nedir?
Yaşam süresince safra kesesi polibi görülme sıklığı % 4-7 arasında değişir. Çoğunlukla genel tarama amaçlı veya farklı bir yakınma nedeniyle yapılan karın ultrasonografisi ile safra kesesi polibi tanısı konulur. Karın ultrasonografisi yapılan hastalarda safra kesesi polibi saptanma oranı ise % 0.3-12 arasındadır. Laparoskopik safra kesesi ameliyatları sonrasında yapılan patolojik tetkiklerde % 2-12 sıklıkta safra polipleri belirlenir.

Safra kesesi polipleri için risk faktörleri nelerdir?
 • Peutz-Jeghers sendromu (doğumsal polipler)
 • Gardner sendromu (doğumsal polipler)
 • Hepatit B
 • 60 yaşın üzerine olmak
 • Safra taşları varlığı: safra taşlarının polip sıklığını arttırdığı bilinmesine rağmen, safra kesesi kanseri gelişimi açısından safra taşı ile poliplerin bir arada olması durumunda kanser sıklığının arttığına ilişkin bilimsel bir kanıt yoktur.
 • Polip çapının 6 mm’den fazla olması, tek ve sesil olması
 • Primer sklerozan kolanjit
Safra kesesinde hangi tür polipler görülür?
Safra kesesi polipleri iyi huylu (benign) veya kötü huylu (malign) olabilirler.
  1. İyi huylu polipler: daha sıktır ve epitelyal, adenomatöz, papiller, nonpapiller, hemanjiom, lipom, heterotropik, kollesterol, fibroksantogranülamatöz,
  2. Kötü huylu polipler: adenokarsinom, müsinöz kistadenom, skuamöz hücreli karsinom, adenoakantoma
  • Kollesterol polipleri: Safra kesesi poliplerinin % 60’ını oluştururlar. Birden çok, saplı ve ortalama 2-10 mm arasında büyüklükte olurlar ve kollesterol birikimi sonunda oluşurlar. Safra yolu tıkanıklığı veya pankreatit hastalığına yol açabilirler.
  • Adenomyomlar: Safra kesesi poliplerinin % 25’ini oluştururlar ve ortalama 10-20 mm arasında büyüklükte olurlar.
  • İltihabi polipler: Safra kesesi poliplerinin % 10’unu oluştururlar ve ortalama 5-10 mm arasında büyüklükte olurlar.
  • Safra kesesi adenomları: Safra kesesi poliplerinin % 4’ünü oluştururlar.
  • Safra kesesi kanserleri: Safra kesesi poliplerinin % 1’ini oluştururlar.
Safra kesesi polipleri ne tür yakınmalara yol açar?
Safra kesesi poliplerinin büyük bir çoğunluğu hiçbir belirti vermez. Bazı polipler ise, hazımsızlık, özellikle yağlı gıdalara tahammülsüzlük, karın şişkinliği, karın sağ üst bölümünde ağrı, bulantı, kusma, sarılık

Safra kesesinde poliplerinin tanısı nasıl konulur?
  • Ultrasonografi: safra kesesi polipleri ultrasonografide, yer değiştirmez ve hiperekoik olurlar, ses (akustik) gölgesi içerebilir veya içermeyebilirler. Tanıda ultrasonografi, ilaçlı film (kolesistografi) ve bilgisayarlı tomografiye göre daha üstündür. Beş mm çaptan ufak polipleri gösterebilmek sıklıkla mümkün değildir. İyi huylu (benign) ve kötü huylu (malign) poliplerin ayırımı sıklıkla çapları ve şekillerinin düzenli veya düzensiz olmasına göre şüphelenilir. İlaçlı (kontrastlı ultrasonografi), üç boyutlu (3D) ultrasonografi veya yüksek çözünürlüklü (HRUS) ultrasonografi ile daha kaliteli ve net sonuçlar elde etmek mümkün olabilir.
  • (EUS): safra kesesi poliplerinin tanısında klasik ultrasonografiye (3.5-5 MHz, doğru tanı oranı % 70) oranla son yıllarda çeşitli çalışmalarda EUS (7.5-12 MHz, doğru tanı oranı % 80) ile daha ayrıntılı ve kesin sonuçlar alındığı belirtilmektedir. Buna karşın, EUS ile 10 mm’den küçük çaptaki poliplerin doğru tanı değeri % 45 civarına düşmektedir.
  • Bilgisayarlı tomografi: ultrasonografiye göre daha ufak (2 mm çaplı) polipleri tanıyabilir.
  • Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
  • PET/CT: pozitron emisyon tomografisi
  • Kolesistografi: ilaçlı safra kesesi filmidir, günümüzde nadiren tercih edilmektedir.
Safra kesesinde poliplerinin ayırıcı tanısında hangi hastalıklar yer alır?
  • Safra çamuru
  • Safra kesesi taşı
  • Safra kesesi kanseri
Safra kesesinde poliplerinden kanser gelişir mi?
Geniş serilerde, safra kesesi poliplerinin patolojik incelemesinde, safra kesesi kanseri sıklığı % 1-20 civarında bulunmuştur. Kanser gelişen adenomların 12 mm çaptan daha büyük olduğu bilinmektedir. Kanser olasılığı adenom çapı 20 mm’ye yaklaştıkça iyice artar. Kubota ve ark, kanserleşen safra kesesi poliplerinin % 13’ünün çaplarının 10 mm’den küçük olduklarını göstermişlerdir. Pedersen ve ark. 2012 yılında Danimarka’da gerçekleştirdikleri çalışmalarında 6 mm’den küçük safra kesesi poliplerinde kanser gelişme riski olmadığından rutin takiplerinin gerekli olmadığı, ancak buna karşın 6-9 mm çaptaki safra poliplerinde ise 6 aylık aralıklarla ultrasonografi takibinin yararlı olacağı sonucuna varılmıştır. Bazı çalışmalarda ise, riskli bulunan poliplerin takip aralığı 3 ay olarak vurgulanmaktadır.

Safra kesesi poliplerinin tedavisi nasıldır?
Safra kesesi poliplerinde genel eğilim 10 mm çapın üzerinde olanlarda ve çok sayıda polip olması durumunda safra kesesinin laparoskopik yöntemle alınmasını önermek yönündedir. Böylelikle, safra kesesi kanseri gelişimi önleme amaçlanmaktadır. Hastada ameliyat olma yönünden ciddi riskler söz konusu ise, o takdirde 6 aylık aralıklarla ultrasonografi tetkiki yaparak polip çapındaki artış olup olmadığının gözlenmesi önerilmektedir.

Safra kesesi ameliyatı nasıl yapılır?
Günümüzde safra kesesi ameliyatları laparoskopik yöntemle (kansız ameliyat) gerçekleştirilmektedir. Teknik olarak safra kesesi standart olarak üç veya dört adet minik (5-10 mm arasında) delikten trokar veya port adı verilen minik bazı uzun aletler girilerek safra kesesi organı klipslenerek ve karaciğerden ayrılarak dışarıya alınır. Günümüzde artık gelişmiş aletler sayesinde, uygun vakalarda, göbekten girilen tek bir delikten (single port laparoscopy - SILS) dahi safra kesesi ameliyatlarını gerçekleştirebilmekteyiz.

Herkes kapalı safra kesesi ameliyatı olabilir mi?
Herkeste kapalı (laparoskopik) safra kesesi ameliyatı yapabilmek mümkün olmayabilir. Daha önce üst karın bölgesi ameliyatı geçirmiş olanlarda (örn. mide, karaciğer, vb.) karın içerisinde yapışıklıklar olabilir ve bu yöntemin uygulanmasını zorlaştırabilir. Karın içi basıncın artmasının (gazla şişirildiği için) zararlı olduğu durumlarda (bazı kalp hastalıkları) bu ameliyat yapılamayabilir. Bazen ameliyata kapalı yöntemle başlanılsa bile, % 1 ile 5 oranında ameliyat sırasında açık yönteme dönmek gerekebilir.

Safra kesesi polibi ameliyatlarında sadece polip mi alınır?
Safra kesesi polibi ameliyatında sadece polibi almak gibi bir teknik yoktur, safra kesesi organının tümünü almak gereklidir.

Laparoskopik safra kesesi ameliyatlarında hastanede yatış süresi ne kadardır?
Hastaların laparoskopik kolesistektomi veya safra kesesi ameliyatından 4-6 saat sonra yumuşak gıdalar ile beslenmesine izin verilir ve 24 saat içinde eve taburcu edilirler.

Laparoskopik safra kesesi ameliyatlarından sonra hastaların iş kaybı ne kadar olur?
Hastalar laparoskopik kolesistektomi veya safra kesesi ameliyatından yaklaşık 3 ile 4 gün içinde işlerine geri dönebilecek duruma gelirler.

Laparoskopik safra kesesi ameliyatlarından sonra diyet gerekir mi?
Evet, safra kesesi ameliyatından sonra bir ile iki ay kadar yağlı ve kızartmalı gıdalardan uzak durmakta yarar vardır.

Safra kesesinin alınması vücutta ne değişikliğe yol açar?
Safra kesesi ameliyatı ile safra kesesi alınan hastaların yaklaşık % 10-25’inde hazımsızlık ve şişkinlik gibi safra kesesi ameliyatı öncesindeki yakınmalar devam edebilir ve bu tabloya ‘postkolesistektomi sendromu’ adı verilmektedir. Postkolesistektomi sendromu’nun acil koşullarda yapılan safra kesesi ameliyatlarından sonra daha sık görüldüğü bilinmektedir. Safra kesesinin alınmasına bağlı olarak başlıca iki sorun görülür: 1.  Safranın, safra kesesinde depolanmadan direkt olarak ince bağırsağa akmasından dolayı, safra geri tepmesi (safra reflüsü) ile daha sık olarak mide iltihabı (alkalen reflü gastrit) veya yemek borusu iltihabı (alkalen reflü özofajit) görülmektedir. Bu durumda antiasit (asit giderici) ilaçlar ve proton pompa inhibitörü (PPI) grubu ilaçlar faydalıdır. 2. Safranın ince bağırsağa hızla geçmesine bağlı olarak ishal ve alt karın bölgesinde ağrı görülebilir ve bu durumda kolestiramin tedavisi yararlıdır. 

Anahtar kelimeler: safra kesesinin iyi huylu tümörü, safra kesesinde polip, ultrasonografi, endoskopik ultrasonografi, endosonografi, Peutz-Jeghers sendromu, Gardner sendromu, Primer sklerozan kolanjit, epitelyal polip, adenomatöz polip, papiller polip, nonpapiller polip, hemanjiom, lipom, heterotropik polip, kollesterol polibi, fibroksantogranülamatöz polip, adenokarsinom, müsinöz kistadenom, skuamöz hücreli karsinom, adenoakantoma, kollesterol polibi, adenomyom, safra kesesi kanseri, safra kesesi taşı, safra çamuru, karın sağ üst bölümünde ağrı, karın şişkinliği, bulantı, kusma, sarılık, kolesistografi, laparoskopik safra ameliyatı, laparoskopik kolesistektomi, single port laparoscopy, SILS, postkolesistektomi sendromu, alkalen reflü gastrit, safra reflüsü, alkalen reflü özofajit

Kaynaklar
1. Pellino G, Sciaudone G, Candilio G, et al. Stepwise approach and surgery for gallbladder adenomyomatosis: a mini-review. Hepatobiliary Pancreat Dis Int 2013; 12 (2): 136-142.
2. Andrén-Sandberg A. Diagnosis and management of gallbladder polyps. N Am J Med Sci. 2012; 4 (5): 203-211.
3. Pedersen MR, Dam C, Rafaelsen SR. Ultrasound follow-up for gallbladder polyps less than 6 mm may not be necessary. Dan Med J. 2012; 59 (10): A4503.
4. Yang HL, Kong L, Hou LL, et al. Analysis of risk factors for polypoid lesions of gallbladder among health examinees. World J Gastroenterol. 2012; 18 (23): 3015-3019.
5. Lee J, Yun M, Kim KS, et al. Risk stratification of gallbladder polyps (1-2 cm) for surgical intervention with 18F-FDG PET/CT. J Nucl Med. 2012; 53 (3): 353-8.
6. Corwin MT, Siewert B, Sheiman RG, et al. Incidentally detected gallbladder polyps: is follow-up necessary?--Long-term clinical and US analysis of 346 patients. Radiology 2011; 258 (1): 277-282.
7. Mazlum M, Dilek FH, Yener AN, et al. Profile of gallbladder diseases diagnosed at Afyon Kocatepe University: a retrospective study. Turk Patoloji Derg 2011; 27 (1): 23-30.
8. Cha BH, Hwang JH, Lee SH, et al. Pre-operative factors that can predict neoplastic polypoid lesions of the gallbladder. World J Gastroenterol 2011; 17 (17): 2216-2222.
9. Kwon W, Jang JY, Lee SE, et al. Clinicopathologic features of polypoid lesions of the gallbladder and risk factors of gallbladder cancer. J Korean Med Sci 2009; 24: 481-487.
10. Park JY, Hong SP, Kim YJ, et al. Long-term follow up of gallbladder polyps. J Gastroenterol Hepatol 2009; 24: 219-222.
11. Kim SY, Lee HS, Lee YS, et al. Prevalence and risk factors of gallbladder polyp in adults living in Daegu and Gyeongbuk provinces. Korean J Gastroenterol 2006; 48: 344-350.
12. Choi JH, Yun JW, Kim YS, et al. Pre-operative predictive factors for gallbladder cholesterol polyps using conventional diagnostic imaging. World J Gastroenterol 2008; 14: 6831-6834.
13. Cantürk Z, Sentürk O, Cantürk NZ, et al. Prevalence and risk factors for gall bladder polyps. East Afr Med J 2007; 84: 336-341.
14. Gallahan WC, Conway JD. Diagnosis and management of gallbladder polyps. Gastroenterol Clin North Am 2010; 39: 359-367.
15. Zielinski MD, Atwell TD, Davis PW, et al. Comparison of surgically resected polypoid lesions of the gallbladder to their pre-operative ultrasound characteristics. J Gastrointest Surg 2009; 13:19-25.
16. Choi SY, Kim TS, Kim HJ, et al. Is it necessary to perform prophylactic cholecystectomy for asymptomatic subjects with gallbladder polyps and gallstones? J Gastroenterol Hepatol 2010; 25: 1099-1104.
17. Kratzer W, Haenle MM, Voegtle A, et al. Roemerstein Study Group. Ultrasonographically detected gallbladder polyps: A reason for concern? A seven-year follow-up study. BMC Gastroenterol 2008; 8:41.
18. Ito H, Hann LE, D’Angelica M, et al. Polypoid lesions of the gallbladder: Diagnosis and followup. J Am Coll Surg 2009; 208: 570-575.
19. Damore LJ, 2nd, Cook CH, Fernandez KL, et al. Ultrasonography incorrectly diagnoses gallbladder polyps. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2001; 11: 88-91.
20. Jang JY, Kim SW, Lee SE, et al. Differential diagnostic and staging accuracies of high resolution ultrasonography, endoscopic ultrasonography, and multidetector computed tomography for gallbladder polypoid lesions and gallbladder cancer. Ann Surg. 2009; 250:943-949.
21. Pas!awski M, Krupski W, Z!omaniec J. The value of ultrasound harmonic imaging in the diagnostics of gall bladder cholesterol polyps. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska Med 2004; 59: 293-297.
22. Hattori M, Inui K, Yoshino J, et al. Usefulness of contrast- enhanced ultrasonography in the differential diagnosis of polypoid gallbladder lesions. Nihon Shokakibyo Gakkai Zasshi 2007; 104: 790-798.
23. Numata K, Oka H, Morimoto M, et al. Differential diagnosis of gallbladder diseases with contrast-enhanced harmonic gray scale ultrasonography. J Ultrasound Med. 2007; 26: 763-774.
24. Cheon YK, Cho WY, Lee TH, et al. Endoscopic ultrasonography does not differentiate neoplastic from non-neoplastic small gallbladder polyps. World J Gastroenterol. 2009; 15: 2361-2366.
25. Terzi C, Sökmen S, Seckin S et al. Polypoid lesions of the gallbladder: report of 100 cases with special reference to operative indications. Surg 2000; 127: 622-627.
26. Kubota K, Bandai Y, Noie T, et al. How should polypoid lesions of the gallbladder be treated in the era of laparoscopic cholecystectomy? Surgery 1995; 117: 481-487.
27. Yeh CN, Jan YY, Chao TC, Chen MF. Laparoscopic cholecystectomy for polypoid lesions of the gallbladder: a clinico- pathologic study. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2001; 11: 176-181.
28. Koga A, Watanabe K, Fukuyama T, Takiguchi S, Nakayama F. Diagnosis and operative indications for polypoid lesions of the gallbladder. Arch Surg 1988; 123: 26-29.
29. Park JK, Yoon YB, Kim YT, et al. Management strategies for gall- bladder polyps: is it possible to predict malignant gallbladder polyps? Gut Liver 2008; 2: 88-94.
30. www.kanserbilgileri.net
31. www.kansercerrahisi.com
32. www.genelcerrah.com
33. www.robotcerrahisi.com 
34. www.safratasi.com 
35. www.medicinenet.com 
36. www.mayoclinic.com 
37. www.emedicine.medscape.com 
38. www.cancer.gov 
39. www.cancer.org 
40. www.oncologychannel.com

Foruma gitmek için tıklayınız. Geri

Uzmanlık Alanları:
Genel Cerrahi
Kolorektal Cerrahi
Laparoskopik Cerrahi
Kanser Cerrahisi
Robotik Cerrahi
Endoskopi
Meme Hastalıkları