Özel Sekreter ve Randevu: (0212) 219 84 84 / (0530) 326 06 96
       

Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri   

Video'yu izlemek için tıklayınız. Foruma gitmek için tıklayınız.
İlgili Videolar
Yemek borusu (özofagus) kanseri neden olur?
Yemek borusu (özofagus) yutak (farinks) ile mideyi birleştiren tüptür. Son yıllarda yemek borusu (özofagus) kanseri sıklığı artmakta ve bunun nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak bilinen risk faktörleri vardır. Doğu Dünya genelinde, 100,00 nüfusta 3-5 kişide görülür, ancak Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerde 100,00 nüfusta 30-800 sıklığa kadar çıkabilmektedir. Ülkemizde doğu illerinde daha sık görülür.

 

Yemek borusu (özofagus) kanseri için risk faktörleri nelerdir?

 • Sigara
 • Alkol
 • İleri yaş
 • Erkek cinsiyet
 • Siyah ırk
 • Vitamin eksiklikleri (Çin’de görülen Riboflavin eksikliği gibi)
 • Human Papiloma virus (HPV) enfeksiyonları
 • Barrett özofagusu: Yemek borusu (özofagus) kanseri geşiminde en etkin neden reflü hastalığı zemininde gelişen Barrett metaplazisi ve ardından gelişen Barrett kanseridir. Reflü yakınmaları nedeniyle endoskopi yapılan hastaların % 10-15’inde Barrett metaplazisine rastlanır. Barrett metaplazisi zemininde sağlıklı nüfusa oranla yemek borusu kanseri riskinin 10-15 kat arttığı ve bu olguların % 50-70’sinde kanser hücrelerinin bulunduğu bilinmektedir. İsveç’te yapılan bir çalışmada, reflünün sıklığı, şiddeti ve belirtilerin süresi ne kadar uzun ise, yemek borusu (özofagus) kanseri riskinin o oranda arttığı gösterilmiştir. Reflü hastalarında Barrett metaplazisi gelişimini önlemek için 1-2 yılda bir Gastroskopi ile kontrol ve biopsi alınması uygun olur.

Yemek borusu (özofagus) kanserinde hangi tür gıdaların yararı vardır?
Turp cinsi gıdalar, lahana, karnabahar, yeşil sebzeler, meyveler ve aspirin yemek borusu kanseri riskini azaltma yönünde yararlıdır.

Yemek borusu (özofagus) kanserinin belirtileri nelerdir?

 • Yutma güçlüğü
 • Ağrılı yutma
 • İman tahtası (sternum) kemiğinin arkasında ağrı
 • Öksürük
 • Ses kısıklığı veya boğukluğu
 • Göğüste yanma hissi: kalp ağrısı ile karışabilir
 • Kilo kaybı

Yemek borusu (özofagus) kanserinin hangi tipleri vardır?
Yemek borusu (özofagus) kanseri başlıca iki tipte görülür:

 1. Skuamöz hücreli kanser: Bu kanser türü sıklıkla yemek borusunun (özofagus) üst ve orta 1/3 kısmında görülür. Diğer bir adı da epidermoid kanserdir. 1970’li yıllarda yemek borusu (özofagus) kanserlerinin % 90-95’i skuamöz hücreli kanser yapısında iken günümüzde % 50’si bu tiptedir.
 2. Adenokarsinom: Mide ile komşu olan yemek borusunun (özofagus) alt 1/3 kısmında görülür. Günümüzde yemek borusu (özofagus) kanserlerinin % 50’si bu tiptedir.
 3. Bazen gastrointestinal stromal tümör (GİST) adı verilen daha iyi huylu olan tümörlerde görülebilir.

Yemek borusu (özofagus) kanserinin tanısı nasıl konulur?

 • Akciğer röntgeni
 • İlaçlı (baryum) yemek borusu filmi: hastaya kireç gibi baryum adı verilen madde içirilerek röntgen çekilir.
 • Laringoskopi: Gırtlak ve ses tellerinin yemek borusu (özofagus) kanserinden etkilenip etkilenmediğini anlamak için yapılan ince ve ışıklı metal bir aletle incelenmesine laringoskopi adı verilir.
 • Endoskopi: günümüzde yemek borusuna ait sorunlar en sık olarak endoskopi ile teşhis edilmektedir. Endoskopinin avantajı sorunun görülmesine ek olarak tümör üzerinden biopsi alma olanağı vermesidir.
 • Endoskopik ultrasonografi (EUS): EUS ile tümörün yemek borusu katları arasındaki derinliği, komşu dokularla olan ilişkisi, lenf bezleri ile olan ilişkisini ve tümörün evresini anlama, biopsi alma yönünden avantaj sağlar. Tümörün yayılma derinliğini belirlemede en etkin yöntemdir
 •  Bilgisayarlı tomografi: yemek borusu (özofagus) kanserinin yeri, derinliği, çevre dokular ve lenf bezleri ile olan ilişkisini ve tümörün evresini anlamaya yarar. Sıklıkla tetkik sırasında damardan ilaç verilir.
 • Bronkoskopi: Bazı hastalarda tümör akciğerlere giden ana bronşlara dek ilerlemiş olabilir, bu durumu anlamak için bronşların içine endsokopi ile bakma ve gereğinde parça işlemine bronkoskopi adı verilir.
 • PET / CT: tümör hücrelerinin şekeri (glukoz) tutma özelliği esas alınarak yapılan bir tetkiktir. Kanser hücreleri daha parlak olarak görünürler. Ameliyat öncesinde tanıda veya ameliyat sonrasında nüks araştırması için kullanılır.

Yemek borusu (özofagus) kanseri nasıl yayılır?
Yemek borusu (özofagus) kanseri dokudan temas yolu ile, lenf bezleri ve damarlar yolu ile diğer organlara veya dokulara yayılır.

Yemek borusu (özofagus) kanserinin evrelemesi nasıl yapılır?
Yemek borusu (özofagus) kanserinin evrelemesi amacı ile torakoskopi, laparoskopi veya her ikisi bir arada kullanılarak lenf bezlerinden biopsi alınarak veya PET/CT ile evreleme yapılır. Evre 1 ile 4 arasında evrelendirme yapılır, 1. evre başlangıç aşamasında ve 4. evre yayılmış tümör anlamına gelir.

Evre 0: kanser hücreleri başlangıç aşamasındadır, insitu karsinom adı da verilir.
Evre I: kanser hücreleri yemek borusunun sadece iç tabakasındadır.
Evre II: kanser hücreleri yemek borusunun kas tabakasına veya lenf bezlerine varmıştır.
Evre III: kanser hücreleri yemek borusunun dış tabakasına ve etraf lenf bezlerine dek varmıştır.
Evre IV: kanser hücreleri yemek borusunun yakın veya uzağındaki lenf bezlerine ve uzak organlara dek varmıştır.

Yemek borusu (özofagus) kanserinin tedavisi nasıldır?
Yemek borusu (özofagus) kanserinin tedavisinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu teknikler tek başına veya bir arada birbirinin tamamlayıcısı olarak kullanılabilir.

 1. Cerrahi tedavi: Yemek borusunun bir bölümü veya tamamı ameliyatla alınabilir ve bağırsak ile bağlantı yapılarak sindirim sisteminin devamlılığı sağlanır. Yemek borusu (özofagus) kanseri ameliyatları karın boşluğundan açarak (laparotomi), göğüs boşluğundan açarak (torakotomi), karın boşluğundan endoskopik yöntemle (laparoskopi), göğüs boşluğundan endoskopik yöntemle (torakoskopi) veya robotik cerrahi ile yapılabilir. Sadece ameliyat yapılan olgulara kıyasla, ameliyat öncesinde radyoterapi ve kemoterapi (neoadjuvan kemo-radyoterapi) uygulanan yaklaşık 3,000 hastanın iki yıllık sağkalımlarının % 13 daha iyi olduğu belirlenmiştir.
 2. Işın tedavisi (radyoterapi): Yemek borusundaki kanser hücrelerinin öldürülmesi amacı ile radyoterapi, dışarıdan (eksternal radyoterapi) veya organın içinden (internal radyoterapi) verilebilir. Radyoterapi yemek borusu (özofagus) kanserli hastaların % 50’sinde yutma güçlüğünü ortadan kaldırır. Ameliyattan ortalama bir ay sonra tedaviye başlanır ve 45 gün tedavi uygulanır. Hastaların yaklaşık % 15-20’si tedaviye tam yanıt verir.
 3. Kemoterapi: Damardan Cisplatin ve 5-Florourasil (5-FU) adlı ilaçlar verilir. Ameliyat öncesinde (neoadjuvan kemoterapi) veya ameliyat sonrasında (adjuvan kemoterapi) uygulanabilir. Yemek borusu (özofagus) kanserli hastaların % 20-65’inde kemoterapi tedavisine yanıt alınır.
 4. Lazer tedavisi: endoskopik olarak tümör üzerine fotodinamik tedavi veya NdYag lazer ışınları uygulanır.
 5. Elektrokoagülasyon: endoskopik olarak tümör üzerine elektirk akımı uygulanır.
 6. Endoskopik stentleme: ileri evredeki ve ameliyatı kaldıramayacağına karar verilen yemek borusu (özofagus) kanseri olgularında yemek borusu içine endoskopik yöntemle stent yerleştirilir ve böylelikle tıkalı olan yemek borusundan gıdaların aşağıya geçişine olanak yaratılır

Yemek borusu (özofagus) kanserinde hangi hastalar ameliyata uygun değildir?

 • Kanserin uzak lenf bezlerine (boyun, karın içi ve köprücük kemiği lenf bezleri) yayıldığı olgularda
 • Kanserin uzak organlara (karaciğer ve akciğer) yayıldığı olgularda
 • Kanserin yandaş yapılara (alt gırtlak siniri, bronşlar, aort ve kalp zarı) yayıldığı durumlarda

Yemek borusu (özofagus) kanserinin sonuçları nasıldır?
Yemek borusu (özofagus) kanseri tedavi edilebilen fakat tam şifanın zor elde edilebildiği bir rahatsızlıktır. Hastaların ortalama % 20-25’inde beş yıl sağ kalım vardır, 4. evrede olan tümörlerde bu oran % 5’tir. 2012 yılında yayınlanan Djärv ve Lagergren’in İsveç’te yemek borusu kanserli hastalarda gerçekleştirdikleri çalışmalarında, dört yıllık dönem süresince izlem sonucunda, 6 hastadan birinde yaşam kalitesinin kötüleştiğini ve diğerlerinde ise düzeldiğini belirlemişlerdir.

Yemek borusu (özofagus) kanserinin sonuçlarını hangi faktörler etkiler?

 • Tümörün evresi
 • Tümörün büyüklüğü
 • Hastanın genel durumu ve ek hastalıkların varlığı

Anahtar kelimeler: yemek borusu kanseri, özofagus kanseri, gastrointestinal stromal tümör, torakoskopi, laparoskopi, Nd:YAG lazer, endoskopik stent, Barrett metaplazisi, Barrett özofagusu, mide fıtığı, reflü hastalığı, skuamöz hücreli kanser, endoskopik ultrasonografi, EUS, endoskopik stentleme

Kaynaklar
1. www.kanserbilgileri.net
2. www.kansercerrahisi.com
3. www.genelcerrah.com
4. www.robotcerrahisi.com 
5. www.mayoclinic.com 
6. www.emedicine.medscape.com
7. www.cancer.gov 
8. www.cancer.org 
9. www.cdc.gov/cancer 
10. www.oncologychannel.com
11. www.medicinenet.com 
12. www.emedicinehealth.com
13. Djärv T, Lagergren P. Quality of life after esophagectomy for cancer. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2012; 6 (1):115-22.


Foruma gitmek için tıklayınız. Geri

Uzmanlık Alanları:
Genel Cerrahi
Kolorektal Cerrahi
Laparoskopik Cerrahi
Kanser Cerrahisi
Robotik Cerrahi
Endoskopi
Meme Hastalıkları