Rektal Prolapsus (Makat Sarkması)


Makat sarkması nedir?
Kalın bağırsağın makata yakın olan son bölümü yani rektum'un makattan dışarı sarkması veya makat kanalına doğru fıtıklaşmasına ''rektal prolapsus'' adı verilir. Makat etrafında yer alan dışkı tutma kaslarının (sfinkterler) zayıflaması sonucunda dışkı veya mukus adı verilen sümüksü sıvının gelmesi söz konusu olabilir. Hastaların % 80'i kadındır ve 50 yaştan sonra görülür. Çok sayıda doğum yapan kadınların yaklaşık % 50'sinde leğen (çatı, pelvis) kemiği içindeki organlarda genel sarkma görülür ve bu duruma ''pelvik organ prolapsus'u'' adı verilir. Burada sarkan organlar ise; mesane (sidik torbası), hazne (vajina) ve makattır.

Makat sarkması neden olur? Makat sarkması ile hemoroid'in (basur) farkı nedir?
Makattan kanama ve makattan sarkma gibi belirtiler hemoroid (basur) ve hem de rektal prolapsus gibi hastalıklarda görülür. Rektal prolapsus durumunda bağırsağın daha üst bir bölümü dışarı çıkarken, hemoroid hastalığında bağırsağın makata yakın olan bölümü dışarı fıtıklaşır.

Makat sarkması belirtileri nelerdir?
 • Kabızlık: sıklıkla daha genç hastalarda görülür. Hastalarda % 60 oranında kabızlık görülür.
 • Dışkının tam boşalmaması: dışkının tam bitmeme hissi oluşur ve bu hastayı çok rahatsız eden ve sık aralıklarla tuvalete gitmesine neden olan bir durumdur.
 • Sürekli ıkınma hissi (tenesmus): sarkma nedeniyle hasta sürekli dışkısı gelmiş gibi bir hisse kapılır ve bu durum psikolojik olarak her girdiği mekanda yakında tuvalet arama ve sonucunda toplu yerlerden kaçınma hissine yol açar.
 • Gaz ve dışkı kaçırma: Hastaların % 60'ında mevcuttur, bu durum gaz ve dışkı inkontinensi (fekal inkontinens) olarakta adlandırılır. Sıklıkla daha ileri yaştaki hastalarda görülür. Sarkmaya bağlı bağırsak genişlemesi, pudendal sinir bozukluğu (nöropati), rektoanal önleyici (inhibitör) refleksin sürekli olarak uyarılması, gaz ve dışkı kaçırmaya neden olur. Ancak, burada gaz ve dışkı kaçırmaya asıl neden olan gaz ve dışkı tutma kaslarının (anal sfinkter) bağırsağın sürekli olarak dışarıya sarkması nedeniyle aşırı gerilmeye maruz kalması ve bunun sonucunda da zarar görmesi nedeniyledir.
 • Dışkılama güçlüğü: olguların % 50'sinde görülür.
 • Tıkayıcı tipte dışkılama (obstrüktif defekasyon)
 • Makat sarkması varlığında makat kasının istirahat basınçları azalır ve rektumda genişleme olur.
Makat sarkması tanısı nasıl konulur?
Bu konuda uzman bir hekim hastanın sorgulamasını yaparken ve muayene sırasında çoğunlukla rektal prolapsus (makat sarkması) tanısını koyabilir. Hastalar muayene sırasında öncelikle yatarak ve ardından çömelmeleri ve ıkınmaları istenilerek muayene edilir ve bu sayede özellikle tip III rektal prolapsus olgularında çoğunlukla tanı konulur. Muayene sırasında belirgin şekilde bağırsak sarkması (prolapsus) saptanırsa, ödem gelişmemesi için doktor sıklıkla bağırsağı içeriye iter ve bazen de bağırsağın tekrar çıkmaması için flasterle tutturur. Bağırsağın aşırı sarkması sonucunda, lenf damarlarının tıkanmasına bağlı olarak ödem gelişir ve bu durum önlenmezse bağırsakta çürümeye (nekroz) neden olabilir.
 • Defekografi: Bazen iç veya gizli rektal prolapsus (makat sarkması) durumlarında radyolojik bir inceleme tekniği olan video-defekografi yararlı olur. Bu görüntüleme yönteminde bağırsak hareketleri sırasında floroskopi (video-defekografi), bilgisayarlı tomografi (BT defekografi) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG defekografi) ile çeşitli görüntüler alınarak gizli makat sarkmaları görüntülenebilir.
 • Pelvik MRG: Makat ve pelvik taban kaslarının durumu hakkında ''pelvik relaksasyon MRG'' ile bilgi edinilir. Bu kaslarda var olan hasar kolaylıkla MRG'de görülebilir.
 • ERUS: özellikle cerrahi onarım yapılacak hastalarda endoskopik rektal ultrasonografi (ERUS) ile inceleme yararlıdır. Bu inceleme radyoloji uzmanı tarafından ultrason probu aracılığı ile veya endoskopist tarafından ucuna ultrason monte edilmiş bir endoskop yardımı ile yapılabilir.
 • Üroloji muayenesi: bu hasta grubunda sıklıkla idrar yakınmaları da olur, bu nedenle bir Üroloji Uzmanı'nın muayenesi çok katkı sağlayabilir.
Makat sarkması nasıl sınıflandırılır?
Günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan rektal prolapsus sınıflaması ilk olarak 1971 yılında Altemeier tarafından tanımlanmıştır.
 • Tip I: yalancı prolapsus veya rektal mukozal prolapsus adı da verilir. Genellikle hemoroid (basur) ile birlikte görülür.
 • Tip II: Makat kanalının içinde, sıklıkla 7-8 cm yukarıda, rektum organı sucuk gibi iç içe girer (intususepsiyon), ama dışarıya çıkmaz. Sıklıkla gaz ve dışkı kaçırma mevcuttur.
 • Tip III: En sık görülen tiptir ve makat tamamen dışarıya sarkar.
Defekografi ile makat sarkması sınıflandırılması nasıl yapılır?

  I. derece II. derece III. derece
Rektosel 2 cm’den az 2-4 cm arası 4 cm’den çok
Enterosel Vajina’nın üst 1/3’ü Vajina’nın orta 1/3’ü Vajina’nın alt 1/3’ü
İntussusepsiyon Puborektal çizginin üzerinde Puborektal çizgi düzeyinde Makat kanalı içinde
Sigmoidosel Pubokoksigeal çizgi üzerinde Pubokoksigeal çizgi düzeyinde Pubokoksigeal çizgi altında
Perine çökmesi (desensus)   Ikınma ile 4 cm’den fazla çökme olması  

Makat sarkması hangi hastalıklar ile karışabilir? Makat sarkması nasıl tedavi edilir?

Makat sarkması için ameliyatsız tedavi
 1. Diyet: Bol lifli diyet ile ıkınma oranı azaltılarak kısmen makat sarkması için katkıda bulunulabilir.
 2. Radyofrekans ablasyon: sarkan rektum bölümüne radyofrekans uygulaması sonrasında tespit yapılır.
 3. Akupunktur: akupunktur tedavisi ile başarılı sonuçlar bildirilmektedir, ancak henüz yeterli deneyim yoktur.
 4. Toz şeker uygulaması: Özellikle, ameliyat uygulanamayacak kadar düşkün hastalarda, makata toz şeker uygulaması ile bağırsaktaki ödemin kısmen azaldığı bilinmektedir.
 5. Skleroterapi: Sarkan bağırsak bölümüne skleroterapi yapılması orada bir kireçlenme oluşturarak prolapsus'u geriletebilir. Bu uygulama, genel anestezi altında gerçekleştirilir. Makat kanalının giriminde yer alan dişli çizginin (dentate line) birkaç cm üzerine, serum fizyolojik, etil alkol, fenol ve badem yağı karışımı veya dekstranomer ve hyaluronik asit karışımı enjektörle dairesel olarak mukoza altına (submukoza tabakasına) verilir. Serum fizyolojik dışındaki maddelerin mukoza (bağırsak iç yüzeyi) içine kaçması durumunda çürüme (nekroz), kanama ve darlığa neden olabilir. Prolapsus tedavisinde skleroterapi işlemi sonrasında, % 10-20 tekrarlama, % 20 apse gelişimi ve mukoza soyulması, makat apsesi ve makat fistülü gibi komplikasyonlara rastlanır. Tüm bu uğraşılara karşın makat sarkması gerilemez ise bu durumun ameliyatla düzeltilmesi gerekir. Ameliyat karın içinden veya makattan yapılabilir.
Makat sarkması için ameliyat ile tedavi

Makat sarkması (rektal prolapsus); kabızlık veya ishal düzeltilirse, yada parazit tedavi edilirse, sarkma düzelebilir. Acil servise başvuran rektal prolapsus hastalarında, rektum içeri itilemezse veya rektumda çürüme (nekroz) gelişmişse acil cerrahi girişim gerekir. Toz şeker uygulamasının, 30-90 dakika içinde rektumdaki ödemi azalttığı bilinmektedir. Acil serviste rektum'un içeri itilmesi durumunda genellikle ödemin gerilemesi beklenir ve sıklıkla üç hafta içinde cerrahi girişim planlanır.

1. STARR girişimi: 'stapler ile transanal rektal rezeksiyon' ifadesinin yani makat yolu ile stapler adı verilen dikiş makinesi gibi çalışan bir cihaz ile makattan sarkmış olan bağırsak kısmının kısaltılması ve zımbalanarak dikilmesi işlemidir.

2. Perineal yaklaşım: Makattan yapılan ameliyat ise ilk olarak 1971 yılında Altemeier tarafından tanımlanmıştır. Buradaki ana prensip dışarı sarkan bağırsak (rektum) bölümünün kesilmesini takiben bağırsağın uç-uca birleştirilmesidir (kolo-anal anastomoz). Bu girişime Altemeier girişimi adı da verilir. Bu teknik ile komplikasyon oranı % 3 ve nüks oranı % 8 civarındadır.

3. Thiersch ameliyatı: makat etrafında dairesel olarak cilt altına gümüş tel ile dikiş konulması işlemidir, daha sıklıkla çocuklarda tercih edilen bir tekniktir. Sonradan Lomas ve Cooperman, bu tekniği makat etrafına Marlex mesh (yama veya greft) koyarak değiştirmişlerdir. Bu yöntemle nüks oranı % 35 düzeyindedir.

4. Delorme ameliyatı: rektumun mukoza adı verilen iç kısmı kesilir ve daha sonra polydioksanon dikişlerle tespit edilir. Bu yöntemle nüks oranı % 20 ve hastayı kaybetme (mortalite) olasılığı ise % 2 dolaylarındadır.

5. Mikulicz ameliyatı: bu girişime perineal rektosigmoidektomi adı da verilir, rektumun sıklıkla stapler adı verilen zımbalama aleti ile kesilerek kısaltılması ve puborektal kasının dikişlerle güçlendirilmesi prensibine dayanır. Bu yöntemle nüks ve hastayı kaybetme (mortalite) olasılığı ise % 8 dolaylarındadır.

6. Transsakral rektopeksi: Bu ameliyata Ekehorn rektopeksi girişimi adı da verilir. Rektum içinden dikişle sakrum'a tespit etme işlemidir. Bu yöntemle nüks oranı % 2 civarında ve hastayı kaybetme (mortalite) olasılığı ise çok enderdir.

7. Levator kas onarımı: Bu teknikte levator kas onarılır ve rektum arkadan tespit edilir.

8. Muir tekniği: Rektum için anterior rezeksiyon girişimi uygulanır

9. Abdominal (karından) yaklaşım:Karın içinden yapılan ameliyat ilk olarak 1963 yılında Ripstein tarafından tanımlanmış olup sarkan rektum veya kalın bağırsak bölümünün, kuyruk sokumuna (koksiks) dek serbestleştirildikten sonra sakrum kemiğine dikişlerle veya bir yama (greft, mesh) ile sarıldıktan sonra dikişlerle tespit edilmesi (rektopeksi) prensibine dayanır. Bu girişime Ripstein ameliyatı adı da verilir. Onarım için; erimeyen yamalar (naylon, prolen, marleks, ivalon, teflon) ve eriyen yamalar (dexon, poliglaktin) tercih edilmektedir. Karın içinden yapılan girişimde günümüzde seçkin yaklaşım laparoskopik cerrahi ile onarımdır. Laparoskopik girişimde sadece dikişle tespit, stapler ile tespit, yama ile tespit ve bağırsağın kesilerek tekrar dikilmesi (anastomoz) teknikleri mevcuttur. Bu teknikte komplikasyon oranı % 5, nüks oranı % 7 ve hastayı kaybetme (mortalite) oranı % 2 civarındadır.

10. Goldberg-Frykman tekniği: dikişle rektum tespit edilir (rektopeksi) ve sigmoid kolon çıkartılır. Bu teknikte nüks oranı % 3 ve hastayı kaybetme (mortalite) oranı % 4 civarındadır.

11. Roscoe-Graham tekniği: pelvik taban onarımı gerçekleştirilir.

Makat sarkması ne tür komplikasyonlara yol açabilir?
 • Bağırsak sıkışması: sarkan bölümün arasına ince bağırsak sıkışırsa bağırsak çürümesi (gangren) gelişebilir.
 • Bağırsak delinmesi: sarkan rektum bölümünde sürtünmeye bağlı olarak kendiliğinden delinme olabilir. Ameliyat olmuş hastalarda ise bağırsağın dikildiği (anastomoz) yerden sızıntı olabilir.
 • Mukoza prolapsusu: bantlama, Longo ameliyatı veya sarkan kısmın kesilmesi ile tedavi edilir.
 • Dışkı kaçırma: ameliyattan sonra 6-12 ay içinde geriler. Olguların % 3-20'sinde gelişir. Makat sarkması ameliyatı sonrasında gaz veya dışkı kaçırma sorunu olan hastaların anorektal manometri tetkikleri tekrarlanır ve ameliyat öncesi değerleri ile karşılaştırılır.
 • Kanser riski: bazı çalışmalarda rektum prolapsusu varlığında rektum kanseri olasılığının dört kat arttığı ve diğer çalışmalarda ise değişmediği belirlenmiştir.
 • Makatta ağrı: Makat sarkması olgularının yaklaşık % 15'inde STARR ameliyatına rağmen makat ağrısının azalmadığı gözlenmektedir.
 • Makat apsesi
 • Makat fistülü
Makat sarkması  tedavisi ne oranda başarılıdır?
 • Uygun girişim uygulandığında hastaların büyük bir bölümü bundan yarar görür. Başarıda dışkı tutma kaslarının durumu, sarkmanın içe veya dışa olması önemlidir. Ameliyat sonrasında dışkı tutma kaslarının tekrar eski gücüne kavuşması bir yıl kadar bir süre alabilir. Ancak, ameliyat öncesi yapılan anorektal manometri ölçümlerinde makatı kontrol eden kasların normal seviyelerin çok altında güçte çıkması durumunda rektal prolapsus ameliyatının başarılı olma şansı düşüktür.
 • Makat sarkması (rektal prolapsus) ameliyatları sonrasında % 6 nüks ve % 15 komplikasyon oranı bildirilmektedir. Özellikle STARR girişimi sonrasında % 90 gibi başarı oranı bildirilmekte, tüm ameliyatlarda başarı oranı % 75 olarak bildirilmektedir. Hastaların % 30'unda ise, 20 aylık takip süresince yakınmalarda düzelme görülmediği bildirilmektedir. 
 • Dışkılama güçlüğü olguların % 40'ında ameliyata sonrasında devam edebilmektedir.
Makat sarkması ameliyatları sonrasında ne tür komplikasyonlar gelişebilir?
 • Kanama ve ülserleşme: % 6 oranında rektum iç kısmından ülserleşme ve kanama görülebilir. 2009 yılında yayınlanan Avrupa STARR çalışmasında rektal prolapsus için STARR ameliyatları sonrasında kanama oranı % 4 olarak bildirilmiştir.
 • Acil dışkılama hissi: hastaların yaklaşık olarak % 20'sinde ameliyat sonrası dönemde acilen dışkılama hissi (urgency) gelişebilir. Bu yakınmanın zaman içinde kendiliğinden gerilediği gözlenmiştir.
 • Bağırsakta divertikül oluşması: STARR ameliyatı sonrasında nadiren tanımlanan bir komplikasyon olup, bu divertikülün (cebin) sonradan makat yolu ile çıkartılmasını gerektirebilir.
 • Rektovajinal fistül: kalın bağırsağın rektum adlı son kısmı ile kadınlık organı (vajina) arasında bir delik açılması ve kadınlık organından dışkı gelmesine rektovajinal fistül adı verilir. Değişik serilerde makat sarkması ameliyatları sonrasında ortalama olarak % 5 oranında oranında rektovajinal fistül geliştiği bildirilmiştir. 
 • Bağırsak düğümlenmesi: Yama ile sıkı olarak tespit edilen olgularda, uzun vadede  düşük oranda darlık veya bağırsak tıkanıklığı riski mevcuttur. STARR girişimi sonrasında % 3 oranında makatta darlık geliştiği bildirilmiştir.
 • Yara iyileşme sorunları: % 5 oranında rastlanır.
Makat sarkması ameliyatı geçiren bir kişi normal doğum yapabilir mi?
Makat sarkması veya rektal prolapsus nedeni ile ameliyat geçiren hastalara sorununun tekrarlama şansını azaltmak amacı ile normal doğum pek önerilmez ve bunun yerine sıklıkla sezaryen ile doğum yapılması tercih edilir.

     
     
     
     
     
     
     
     


Anahtar kelimeler: rektal prolapsus, pelvik organ prolapsusu, makat sarkması, kabızlık, defekografi, video-defekografi, pelvik taban disfonksiyonu, hemoroid, basur, anorektal manometri, anal manometri, rektopeksi, Hirschsprung hastalığı, kistik fibroz hastalığı, rektal polip, dışkı kaçırma, gaz kaçırma, fekal inkontinens, gaz inkontinensi, ERUS, endoskopik rektal ultrasonografi, rektal mukozal prolapsus, rektal polip, rektum tümörü, skleroterapi, makat apsesi, anal apse, anorektal apse, perianal apse, makat fistülü, anal fistül, anorektal fistül, perianal fistül, Ripstein ameliyatı, Altemeier ameliyatı, Thiersch ameliyatı, Delorme ameliyatı, Mikulicz ameliyatı, perineal rektosigmoidektomi, transsakral rektopeksi, levator kas onarımı, radyofrekans ablasyon, Ekehorn rektopeksi, tıkayıcı tipte dışkılama obstrüktif tipte defekasyon, STARR girişimi, STARR ameliyatı, doğum sonrası, dışkılama güçlüğü, dışkılama zorluğu, pelvik MRG, rektosel, enterosel, sigmoidosel, desensus perine, rektum kanseri, Marlex mesh, Muir tekniği, laparoskopik cerrahi, robotik cerrahi, Goldberg-Frykman tekniği, Roscoe-Graham tekniği, bağırsak delinmesi, Longo ameliyatı, makat ağrısı, tenesmus, bağırsak düğümlenmesi, bağırsak tıkanıklığı, rektovajinal fistül

Kaynaklar

 1. Swamy N, Bajaj G, Olliphant SS, et al. Pelvic floor imaging with MR defecography: correlation with gynecologic pelvic organ prolapse quantification. Abdom Radiol (NY) 2020 Mar 24. doi: 10.1007/s00261-020-02476-9.
 2. Percalli L, Passalia L, Pricolo R, et al. Pre-operative assessment of internal mucosal rectal prolapse in internal hemorrhoids: technical details and results from a single institution. Acta Biomed 2019; 90 (2): 308-315.
 3. Gottesman L. Internal rectal prolapse, anismus, and obstructed defecation reconsidered. Dis Colon Rectum 2019; 62 (6): e33-e34. doi: 10.1097/DCR.0000000000001380. 
 4. Yasukawa D, Hori T, Machimoto T, et al. Outcome of a modified laparoscopic suture rectopexy for rectal prolapse with the use of a single or double suture: A case series of 15 patients. Am J Case Rep 2017; 18: 599-604.
 5. Yang SJ, Yoon SG, Lim KY, et al. Laparoscopic vaginal suspension and rectopexy for rectal prolapse. Ann Coloproctol 2017; 33 (2): 64-69. 
 6. Langenbach MR, Berengolts A. External prolapse of the rectum: stapled prolapse resection. Not only for older and frail patients. Minerva Chir 2017 Mar 31. doi: 10.23736/S0026-4733.
 7. Albayati S, Morgan MJ, Turner CE. Laparoscopic ventral rectopexy for rectal prolapse and rectal intussusception using a biological mesh. Colorectal Dis 2017 Mar 29. doi: 10.1111/codi.13671.
 8. Emile SH, Elfeki HA, Youssef M, et al. Abdominal rectopexy for the treatment of internal rectal prolapse: a systematic review and meta-analysis. Colorectal Dis 2017 Jan; 19 (1): O13-O24. 
 9. Riss S, Winstanley J, Collie M. Laparoscopic ventral mesh rectopexy for obstructive defecation syndrome: still the way to go? Int Urogynecol J 2017 Jun 2. doi: 10.1007/s00192-017-3378-4.
 10. Mizell JS. Approaches and treatment of intussusception, volvulus, rectal prolapse, and functional disorders of the colon, rectum, and anus. Clin Colon Rectal Surg 2017; 30 (1): 3-4.
 11. Blaker K, Anandam JL. Functional disorders: rectoanal intussusception. Clin Colon Rectal Surg 2017; 30 (1): 5-11.
 12. Barfield LR. Perineal approaches to rectal prolapse. Clin Colon Rectal Surg 2017; 30 (1): 12-15. 
 13. Payne I, Grimm LM Jr. Functional disorders of constipation: paradoxical puborectalis contraction and increased perineal descent. Clin Colon Rectal Surg 2017; 30 (1): 22-29.
 14. Joubert K, Laryea JA. Abdominal approaches to rectal prolapse. Clin Colon Rectal Surg 2017; 30 (1): 57-62. 
 15. Lundby L, Iversen LH, Buntzen S, et al. Bowel function after laparoscopic posterior sutured rectopexy versus ventral mesh rectopexy for rectal prolapse: a double-blind, randomised single-centre study. Lancet Gastroenterol Hepatol 2016; 1 (4): 291-297.
 16. Petersen S, Sterzing D, Ommer A, et al. TST36 stapling for rectocele and hemorrhoidal prolapse - early results of the prospective German multicenter study. Ger Med Sci 2016 Dec 19;14:Doc14. doi: 10.3205/000241.
 17. Gonçalves AN, Sala MA, Bruno RC, et al. Defecography by digital radiography: experience in clinical practice. Radiol Bras 2016; 49 (6): 376-381.
 18. Bhandarkar DS. Laparoscopic rectopexy for complete rectal prolapse: mesh, no mesh or a ventral mesh? J Minim Access Surg 2014; 10 (1): 1-3.
 19. Mathew MJ, Parmar AK, Reddy PK. Mesh erosion after laparoscopic posterior rectopexy: A rare complication. J Minim Access Surg 2014; 10 (1): 40-41. 
 20. Towliat SM, Mehrvarz S, Mohebbi HA, et al. Outcomes of rectal prolapse using the Altemeier procedure. Iran Red Crescent Med J 2013; 15 (7): 620-621. 
 21. Park SY, Cho SB, Park CH, et al. Surgical correction is ineffective for improvement of dyssynergic defecation in patients with rectal prolapse. J Neurogastroenterol Motil 2013; 19 (1): 85-89. 
 22. Lee S, Kye BH, Kim HJ, Cho HM, et al. Delorme's procedure for complete rectal prolapse: does it still have it's own role? J Korean Soc Coloproctol 2012; 28 (1): 13-18. 
 23. Cullen J, Rosselli JM, Gurland BH. Ventral rectopexy for rectal prolapse and obstructed defecation. Clin Colon Rectal Surg 2012; 25 (1): 34-36. 
 24. Rothenhoefer S, Herrle F, Herold A, et al. DeloRes trial: study protocol for a randomized trial comparing two standardized surgical approaches in rectal prolapse - Delorme's procedure versus resection rectopexy. Trials 2012; 13: 155. 
 25. Jayne DG, Schwandner O, Stuto A. Stapled transanal rectal resection for obstructed defecation syndrome: one-year results of the European STARR Registry. Dis Colon Rectum 2009; 52 (7): 1205-1212.
 26. Pescatori M, Gagliardi G. Postoperative complications after procedure for prolapsed hemorrhoids (PPH) and stapled transanal rectal resection (STARR) procedures. Tech Coloproctol 2008; 12: 7-19. 
 27. Demirel AH, Ungoren AU, Kapan M, et al. Sugar application in reduction of incarcerated prolapsed rectum. Indian J Gastroenterol 2007; 26: 196-197.
 28. Olsen AL, Smith VJ, Bergstrom JO, et al. Epidemiology of surgically managed pelvic organ prolapse and urinary incontinence. Obstet Gynecol 1997; 89: 501-506.
 29. Altemeier WA, Culbertson WR, Schowengerdt C, et al. Nineteen years' experience with the one-stage perineal repair of rectal prolapse. Ann Surg 1971; 173 (6): 993-1006. 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Güncelleme tarihi: 04.03.2020

 

Üye Girişi
Taviloğlu Forum Sorularınızı Yanıtlayalım Kolorektal Cerrahi, Proktoloji, Kolonoskopi